เป้าหมายและอุดมการณ์

พันธกิจของ เซลฟ์ รีอะไลเซชั่น เฟลโลว์ชิพ ตามที่กำหนดไว้โดยท่านปรมหังสา โยคานันทะ

Back to Schedule
Donate

เป้าหมายและอุดมการณ์
ของ
เซลฟ์ รีอะไลเซชั่น เฟลโลว์ชิพ

ตามที่กำหนดไว้โดยท่านปรมหังสา โยคานันทะ ผู้ก่อตั้ง
ภราดาจิทานันทะ, ประธาน


เพื่อเผยแพร่ให้นานาประเทศ ได้รับความรู้วิธีการปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์เฉพาะ เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ตรงในการเข้าถึงพระเจ้า

flower

เพื่อสอนว่าความมุ่งหมายของชีวิต คือวิวัฒนาการ โดยความพยายามแห่งตน จากขีดจำกัดของจิตมนุษย์มุ่งไปสู่จิตพระเจ้า โดยวิวัฒนาการดังกล่าวจะเกิดได้จากความพยายามส่วนตน และเพื่อบรรลุเป้าหมายนี้ จึงจัดให้มีการก่อตั้งอาศรม เซลฟ์ รีอะไลเซชั่น เฟลโลว์ชิพ ขึ้นทั่วโลก ทั้งยังสนับสนุนให้จัดตั้งเทวาลัยของพระเจ้าในแต่ละบ้านและในใจของแต่ละคน

flower

เพื่อแผ่เผยให้เห็นถึงความผสานสอดคล้องที่สมบูรณ์แบบและความเป็นหนึ่งเดียว อันเป็นพื้นฐานของศาสนาคริสต์ดั้งเดิม ซึ่งมีพระเยซูเจ้าเป็นศาสดา และ โยคะแบบดั้งเดิม ซึ่งเป็นคำสอนของพระกฤษณะ เพื่อแสดงให้เห็นว่าหลักการของความจริงเหล่านี้ เป็นพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่มีความหมายเหมือนกันไม่ว่าศาสนาใด

flower

เพื่อชี้ทางให้เห็นว่าเส้นทางหลวงศักดิ์สิทธิ์สายเดียว ที่ทุกเส้นทางความเชื่อในแต่ละศาสนานำพาไปให้ถึงที่สุดนั้น คือเส้นทางการทำสมาธิ ความรักและอุทิศตนเพื่อให้เข้าถึงพระเจ้า โดยทำเป็นประจำทุกวัน ทำตามหลักการวิทยาศาสตร์และทำด้วยศรัทธา

flower

เพื่อปลดปล่อยมวลมนุษย์จากความทุกข์สามต่อ อันได้แก่ โรคทางกาย ใจที่ไม่ประสาน และอวิชชา

flower

เพื่อส่งเสริมการ “อยู่อย่างง่าย คิดให้สูง” และเผยแพร่หัวใจแห่งภราดรภาพในทุกหมู่เหล่า โดยสอนให้เข้าใจว่าหลักเกณฑ์สำคัญตลอดกาลของการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนั้น คือความเกี่ยวดองกับพระเจ้า

flower

เพื่อสาธิตให้เห็นว่าจิตนั้นเหนือกาย และวิญญาณอยู่เหนือจิต

flower

เพื่อเอาชนะความชั่วด้วยความดี ความเศร้าด้วยความสุข ความโหดร้ายด้วยเมตตา อวิชชาด้วยปัญญา

flower

เพื่อรวมวิทยาศาสตร์และศาสนาเข้าด้วยกัน โดยการตระหนักถึงเอกภาพในหลักการของทั้งสองฝ่าย

flower

เพื่อสนับสนุนให้ซีกโลกตะวันตกและตะวันออกมีความเข้าใจกัน ทั้งด้านธรรมะและวัฒนธรรม ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนพูดคุยถึงลักษณะที่เป็นจุดเด่นของแต่ละฝ่าย

flower

เพื่อรับใช้มนุษยชาติ ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของปรมาตมันอันยิ่งใหญ่